Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Společnost Mindsquared a.s. (dále jen "Mindsquared" nebo "my" nebo "nás" nebo "naše") respektuje soukromí svých uživatelů (dále jen "uživatel" nebo "vy"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a chráníme vaše údaje, když navštívíte naše webové stránky https://mind2.agency/, včetně jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, které s nimi souvisejí nebo jsou s nimi propojeny (dále společně jen "stránky"). Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepřistupujte na Stránky ani je dále nepoužívejte.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit.  Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na Stránkách a vy se vzdáváte práva na obdržení konkrétního oznámení o každé takové změně nebo úpravě.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o jejich aktualizacích. Bude se mít za to, že jste byli seznámeni se změnami v jakýchkoli revidovaných Zásadách ochrany osobních údajů, že se na vás tyto změny vztahují a že je přijímáte, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění takových revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. 

2. Shromažďování vašich informací

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby. Informace, které můžeme shromažďovat na Stránkách, zahrnují:

2.1. Odvozené údaje

Informace, které naše servery automaticky shromažďují při vašem přístupu na Stránky, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, doba přístupu a stránky, které jste si prohlíželi bezprostředně před a po vstupu na Stránky. Ačkoli tyto technické informace obvykle neobsahují žádné údaje, které by vás mohly přímo a jednoznačně identifikovat, mohou obsahovat i údaje umožňující identifikaci osoby (nebo mohou být za takové považovány podle příslušných právních předpisů).

 

3. Použití vašich informací

Cílem shromažďování informací o vás je poskytnout vám bezproblémové a efektivní služby. Konkrétně můžeme informace, které o vás shromáždíme prostřednictvím těchto stránek, použít k následujícím účelům:

3.1. Sestavování anonymních statistických údajů a analýz pro interní použití nebo pro použití u třetích stran;

3.2. Zvýšení efektivity a provozu Stránek;

3.3. Sledovat a analyzovat používání a trendy za účelem zlepšení vašich zkušeností se Stránkami.

4. Zpřístupnění vašich informací

V určitých situacích můžeme sdílet informace, které jsme o vás shromáždili. Vaše informace mohou být zveřejněny následujícím způsobem:

4.1. Na základě zákona nebo za účelem ochrany práv

Pokud se domníváme, že zveřejnění informací o vás je nezbytné pro reakci na právní proces, pro vyšetřování nebo nápravu potenciálního porušení našich zásad nebo pro ochranu práv, majetku a bezpečnosti ostatních, můžeme vaše informace sdílet, jak to povoluje nebo vyžaduje jakýkoli platný zákon, předpis nebo nařízení.

4.2. Poskytovatelé služeb třetích stran

V rámci provozu a fungování společnosti Mindsquared a.s. využíváme služeb externích spolupracovníků nebo dodavatelů, kteří mohou v rámci poskytování těchto služeb rovněž získat přístup k osobním údajům. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, k čemuž je důsledně smluvně zavazujeme.

5. Technologie sledování

5.1. Analýza webových stránek

Můžeme spolupracovat s vybranými dodavateli třetích stran, abychom na Stránkách umožnili technologie sledování a remarketingové služby šetrné k soukromí prostřednictvím sledovacích skriptů, mimo jiné za účelem analýzy a sledování používání Stránek uživateli, určení popularity určitého obsahu a lepšího pochopení online aktivit. Přístupem na Stránky souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací těmito dodavateli třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a kontaktovali je přímo, aby vám odpověděli na vaše dotazy. Osobní údaje těmto dodavatelům třetích stran nepředáváme.

Měli byste si být vědomi toho, že pořízení nového počítače, instalace nového prohlížeče, aktualizace stávajícího prohlížeče nebo vymazání či jiná změna souborů cookies vašeho prohlížeče může také vymazat některé soubory cookies, pluginy nebo nastavení pro opt-out.

6. Bezpečnost vašich informací

K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření.  Přestože jsme podnikli přiměřené kroky k zabezpečení osobních údajů, které nám poskytujete, uvědomte si prosím, že i přes naše úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná a žádný způsob přenosu dat nemůže být zaručen proti jakémukoli zachycení nebo jinému typu zneužití. Jakékoli informace zveřejněné online jsou náchylné k zachycení a zneužití neoprávněnými osobami. Proto nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost, pokud poskytnete osobní údaje.

7. Možnosti týkající se vašich informací

7.1. E-maily a komunikace

Pokud si již nepřejete dostávat od nás korespondenci, e-maily nebo jinou komunikaci, můžete se z ní odhlásit:

7.1.1. Kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů;

7.1.2. Odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodní korespondence, e-mailů nebo jiných sdělení kliknutím na aktivní prvek (odkaz), který je součástí každého takového sdělení.

7.2. Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mindsquared závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.

Společnost Mindsquared může vaše osobní údaje zpracovávat, protože:

7.2.1. Udělili jste nám k tomu svolení;

7.2.2. Zpracování je v našem oprávněném zájmu a nepřevažují nad ním vaše práva;

7.2.3. Musíme dodržovat právní předpisy.

8. Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Společnost Mindsquared se snaží podniknout přiměřené kroky, aby vám umožnila opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů:

8.1.1. Právo na přístup k údajům, které o vás máme, na jejich aktualizaci nebo odstranění. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich odstranění přímo v sekci nastavení svého účtu. Pokud tyto úkony nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli;

8.1.2. Právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné;

8.1.3. Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

8.1.4. Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

8.1.5. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

8.1.6. Právo požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut). Za stanovených podmínek, pokud (i) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii) údaje byly zpracovány protiprávně, můžete nás kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů. Pokud budeme vaši žádost považovat za oprávněnou, zajistíme likvidaci vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu. Likvidace údajů nebude provedena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vůči [Společnost] nebo pokud je jejich uchování vyžadováno zákonem.

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti předtím, než na takové žádosti odpovíme.

Máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

9. Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese:

Mindsquared a.s.

Evropská 63, Praha, Česká republika

gdpr@mindsquared.cz